Služby

 1. Oblast ekonomická
 2. Oblast provozní
 3. Oblast technická
 4. Oblast právní

1. Oblast ekonomická

 • Předpis plateb za byt a za služby spojené s bydlením, kontrola plateb do FO a zálohových plateb za služby
 • Zajištění služby SIPO s Českou poštou s.p. pro měsíční platby za byt prostřednictvím SIPO – komunikace s Českou poštou při zadávání předpisů plateb, provádění změn předpisů, evidence úhrad předpisů
 • Při vedení běžných účtů komunikace s bankami prostřednictvím internetu
 • Vedení evidence dlouhodobé zálohy (FO) na dům, samostatné vchody, jednotlivé byty včetně ročního vyúčtování, informace o aktuálním stavu FO k jakémukoliv datu (pro potřeby schůzí SVJ, při prodeji bytové jednotky apod.)
 • Vyúčtování služeb (tepla, TUV, SV, výtahů, spol.el.energie, úklidu a ostatních služeb) dle platných právních předpisů na jednotlivé vlastníky a uživatele bytu včetně vypořádání přeplatků/nedoplatků z vyúčtování
 • Vedení účetnictví SVJ, bytových družstev včetně účetní uzávěrky – evidence pohledávek a závazků, přijatých a vydaných faktur, pokladní doklady, výpisy z účtů, 1 x ročně předložení rozvahy a výsledovky, zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Vedení mzdové agendy SVJ, bytových družstev včetně ročního zúčtování daně
 • Evidence dlužníků, upomínání pohledávek
 • Zhodnocení finančních prostředků (termínované vklady, spoření u stavebních spořitelen)
 • Zajišťování prostředků na financování velkých oprav (úvěry u různých peněžních ústavů, zprostředkování zajištění záruky ČMZRB, dotace od Státního fondu rozvoje bydlení – program PANEL apod.)

2. Oblast provozní

 • Vedení evidence domů, vchodů, bytových jednotek
 • Vedení členské základny SVJ, bytového družstva včetně sledování změn vlastnických vztahů
 • Smluvní zajištění dodávek služeb spojených s bydlením (dodávky tepla, teplé užitkové vody, studené vody, elektrické energie, zajištění provozu a servisu výtahu, provozu kabelové televize, úklidu apod.)
 • Zajištění instalace a pravidelného cejchování bytových měřidel včetně ročních odečtů (vodoměry, měřiče tepla)
 • Zajištění pojištění domu (pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

3. Oblast technická

 • Vedení a archivace projektové dokumentace
 • Zajišťování oprav a údržby společných částí domu (havarijní opravy do 24 hod., drobné opravy, velké opravy formou výběrových řízení)
 • Zprostředkování oprav v bytě na základě požadavku vlastníka
 • Provádění technických prohlídek domů, zajišťování pravidelných revizí dle příslušných právních předpisů
 • Organizace a zajišťování rozsáhlých oprav a rekonstrukcí
  - příprava zakázky, časový harmonogram přípravných prací
  - zajištění vypracování projektové dokumentace, příp. energetického auditu
  - vyhlášení a organizace výběrového řízení na dodavatele zakázky
  - vyhodnocení přijatých nabídek
  - vyřízení stavebního povolení
  - příprava smlouvy o dílo
  - zajištění kolaudačního řízení
  - spolupráce při průběhu stavby (zajištění technického dozoru příp. odborného stavebního dozoru), účast na pravidelných kontrolních dnech

4. Oblast právní

 • Zajištění organizace ustavujícího shromáždění SVJ včetně pozvánky, účasti notáře na shromáždění
 • Zajištění zápisu SVJ do rejstříku společenství, zajištění zápisu změn v rejstříku společenství
 • Organizační a právní pomoc při volbě orgánů SVJ, bytového družstva, při schvalování a změnách stanov
 • Organizační zajištění schůzí shromáždění SVJ (pozvánka, prezenční listiny) včetně účasti správce na schůzích SVJ, bytových družstvech
 • Poradenská činnost při přípravě a uzavírání dodavatelských smluv, smluv o dílo, nájemních smluv
 • Poradenská činnost při vyplňování daňových přiznání (daň z nemovitosti, daň z příjmů FO)
 • Zajišťování obstarání soudního vymáhání dluhů prostřednictvím advokátní kanceláře
Kód & Design by Stoyan webdesign, © 2006 | XHTML 1.1 | CSS